Verwerkersovereenkomst

Category

Verwerkersovereenkomst

Updated

March 15, 2023

Verwerkersovereenkomst

Verwerkersovereenkomst

Partijen

 1. De besloten vennootschap Audax Security & Services B.V., kantoorhoudende te (3044 BC) Rotterdam aan Van Nelleweg 1, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Beran Yilmaz, hierna te noemen: “Verantwoordelijke”

en

 1. De besloten vennootschap Audax Security & Services B.V. , kantoorhoudende te ([postcode]) [plaats] aan [adres], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [vertegenwoordiger], hierna te noemen: “Verwerker”

Gezamenlijk hierna ook te noemen “Partijen”,

Overwegen het volgende

 1. Verwerker stelt voor Verantwoordelijke IT-diensten beschikbaar, en verwerkt in dat kader (bijzondere) persoonsgegevens voor Verantwoordelijke;
 2. Verantwoordelijke is ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan te merken;
 3. Verwerker is ten aanzien van het voor Verantwoordelijke opslaan en verwerken van de persoonsgegevens als verwerker in de zin van artikel 4 AVG aan te merken;
 4. Partijen wensen – mede ter uitvoering van het bepaalde in artikel 28, derde lid van de AVG – in deze overeenkomst een aantal voorwaarden vast te leggen die van toepassing zijn op hun relatie in verband met de verwerking van persoonsgegevens voor Verantwoordelijke.

En komen het volgende overeen:

Artikel 1.          Definities

 1. In deze Overeenkomst hebben de volgende met een hoofdletter geschreven termen de volgende betekenis:

AP:

de Autoriteit Persoonsgegevens;

AVG:

de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Datalek:

een inbreuk op de beveiliging van Persoonsgegevens die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens

Overeenkomst:

de tussen Verantwoordelijke en Verwerker gesloten overeenkomst, op grond waarvan Verwerker voor Verantwoordelijke Persoonsgegevens zal Verwerken;

Persoonsgegevens:

alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon als bedoeld in artikel 4 AVG;

Verwerken:

het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 AVG;

Verwerkersovereenkomst:

de onderhavige overeenkomst welke deel uitmaakt van de Overeenkomst;

Verwerking:

de verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker voor de Verantwoordelijke op basis van de Overeenkomst;

 1. De bepalingen uit de Overeenkomst zijn onverkort van toepassing op de Verwerkersovereenkomst. Ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens gaan de bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst altijd voor.

Artikel 2.          Verantwoordelijke voor en Verwerker van de gegevens

 1. Verwerker verwerkt in opdracht van de Verantwoordelijke Persoonsgegevens bij de uitvoering van de Overeenkomst. Op deze Verwerking zijn de bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst van toepassing.
 2. De Verwerking heeft betrekking op de volgende categorieën van betrokkenen:
 • Bezoekers van de website van de verantwoordelijke
 • Gebruikers van de dienst van de verantwoordelijke
 • De klanten en/of potentiële klanten van de verantwoordelijke
 • De werknemers van de verantwoordelijke
 1. De verwerking vindt plaats voor de volgende doeleinden en betreft de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Financiële administratie

Doeleinden:

Boekhouding

Categorieën van persoonsgegevens:

Naam, Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens en Betalingsgegevens

Algemene bedrijfsvoering

Doeleinden:

CRM
Sollicitatie
Salarisadministratie
Personeelsdossier

Categorieën van persoonsgegevens:

Naam, Adres, E-mailadres, Bestelgeschiedenis, Gebruikersnaam, C.V., Sollicitatiebrief, Salaris, Sociale lasten, Pensioengegevens, Gewerkte tijd, Beoordeling, Ziekteverzuim, Waarschuwingen, Arbeidsovereenkomst en Kopie identiteitsbewijs

Producten verkopen

Doeleinden:

Beheer van bestellingen
Afhandelen van klachten
Facturatie

Categorieën van persoonsgegevens:

NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, Bedrijfsnaam, KvK-nummer, Klantnummer, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer en Ordernummer

Dienstverlening

Doeleinden:

Verlenen van de dienst zelf
Afhandelen van klachten
Facturatie

Categorieën van persoonsgegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Telefoonnummer, Accountnummer, Ordernummer, Factuuradres, Bedrijfsnaam, KvK-nummer en Klantnummer

Digitale Dienstverlening

Doeleinden:

Verlenen van de dienst zelf
Account aanbieden
Plaatsen van berichten of reviews
Chatfunctie

Categorieën van persoonsgegevens:

Accountnaam, E-mailadres, Gebruikersnaam, Naam, Wachtwoord en Chatberichten

Marketing

Doeleinden:

Direct marketing
Affiliate marketing
Nieuwsbrief
Retargeting
Social media marketing
Behavioural targeting
Loyaliteitsprogramma

Categorieën van persoonsgegevens:

Naam, E-mailadres, NAW-gegevens, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Social media account, Gebruikersnaam, Bestelgeschiedenis en Adres

Website

Doeleinden:

Het aanbieden van de website
Het gebruik van website analytics
A/B testing
Het aanbieden van een account op de website
Het plaatsen van berichten of reviews
Het gebruik van een chatfunctie

Categorieën van persoonsgegevens:

Surfgedrag en Locatie

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinden:

Cameratoezicht
Identiteitsverificatie
Beveiliging van gegevens

Categorieën van persoonsgegevens:

Camerabeelden, Identiteitsbewijs, Wachtwoord en Naam

Onderzoek & Ontwikkeling

Doeleinden:

Marktonderzoek

Categorieën van persoonsgegevens:

Onderzoek

Andere activiteiten

Doeleinden:

Onderzoek

Categorieën van persoonsgegevens:

Onderzoek 1. Verwerker verwerkt de Persoonsgegevens alleen ten behoeve van de in deze Verwerkersovereenkomst en/of de Overeenkomst genoemde activiteiten. Verwerker garandeert niet op enige andere wijze gebruik te maken van de Persoonsgegevens, tenzij de Verantwoordelijke daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven, of een wettelijke bepaling de Verwerker daartoe verplicht. In dat geval laat de Verwerker de Verantwoordelijke, voorafgaand aan de Verwerking, weten om welk wettelijk voorschrift het gaat, tenzij die wetgeving zich daartegen verzet.

Artikel 3.          Algemene zorgplicht Verwerker

 1. Verwerker zorgt voor de naleving van deze Verwerkersovereenkomst en de wettelijke regels (zoals de AVG) die op Verwerker van toepassing zijn. Als Verantwoordelijke daarom vraagt, zal Verwerker Verantwoordelijke informeren over de acties en maatregelen die Verwerker heeft genomen in het kader van deze algemene zorgplicht van Verwerker.

Artikel 4.          Technische en organisatorische voorzieningen

 1. Verwerker zal passende technische en organisatorische maatregelen (laten) nemen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige Verwerking. Verwerker moet er hierbij voor zorgdragen dat het beveiligingsniveau is afgestemd op de risico’s. Daarbij zal rekening worden gehouden met de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen.
 2. Verwerker zal in ieder geval maatregelen nemen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, tegen toevallig en opzettelijk verlies, vervalsing, niet toegelaten verspreiding of toegang, dan wel tegen enige andere vorm van onrechtmatige Verwerking.
 3. Verwerker zal Verantwoordelijke helpen bij het nakomen van de beveiligingsverplichtingen die op Verantwoordelijke zelf rusten.
 4. Verwerker zal een document aanleveren waarin de technische en organisatorische maatregelen die Verwerker heeft genomen, staan vermeld. Dit document maakt deel uit van de Verwerkersovereenkomst en zal als bijlage daarbij gevoegd worden.

Artikel 5.          Vertrouwelijkheid

 1. Verwerker zal al haar medewerkers, die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, een geheimhoudingsverklaring – al dan niet voortvloeiend uit of opgenomen in de arbeidsovereenkomst met die medewerkers – laten tekenen waarin in ieder geval is opgenomen dat deze medewerkers geheimhouding moeten betrachten ten aanzien van de Persoonsgegevens. Verwerker neemt alle nodige maatregelen, zoals screening van medewerkers en beveiliging van gegevensdragers, om te garanderen dat deze geheimhoudingsplicht wordt nagekomen.

Artikel 6.          Gegevensverwerking buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

 1. Verwerker zal de Persoonsgegevens niet buiten de EER verwerken.

Artikel 7.          Subverwerkers

 1. Het is de Verwerker toegestaan om in het kader van deze Verwerkersovereenkomst en de Overeenkomst gebruik te maken van subverwerkers. Verwerker heeft voor het inschakelen van subverwerkers wel de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verantwoordelijke nodig.
 2. Verwerker verplicht iedere subverwerker contractueel de geheimhoudingsverplichtingen, meldingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen na te leven met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens welke verplichtingen en maatregelen minimaal dienen te voldoen aan het bepaalde in deze Verwerkersovereenkomst.

Artikel 8.          Aansprakelijkheid

 1. Verwerker is jegens Verantwoordelijke aansprakelijk voor alle schade en kosten in verband met een claim van een betrokkene, die het gevolg is van het feit dat Verwerker niet heeft voldaan aan tot Verwerker gerichte verplichtingen uit de AVG, of in strijd met rechtmatige instructies van Verantwoordelijke heeft gehandeld.

Artikel 9.          Inbreuk in verband met Persoonsgegevens (Datalek)

 1. Indien Verwerker kennis krijgt van een Datalek zal zij (i) Verantwoordelijke daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur nadat Verwerker op de hoogte is geraakt van het bestaan van het Datalek op de hoogte stellen en (ii) alle redelijke maatregelen nemen om (verdere) schending van de AVG te voorkomen en/of te beperken. Bij het nemen van de hiervoor genoemde maatregelen zal Verwerker zich onthouden van het nemen van maatregelen die onomkeerbaar zijn en/of een onderzoek naar de oorzaken van het Datalek ernstig belemmeren.
 2. Verwerker zal haar medewerking verlenen aan Verantwoordelijke en Verantwoordelijke ondersteunen in het uitvoeren van haar wettelijke verplichtingen ten aanzien van het geconstateerde incident.
 3. Verwerker zal Verantwoordelijke ondersteunen bij de op Verantwoordelijke rustende meldplicht ten aanzien van de inbreuk in verband met Persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) en/of de betrokkene, zoals bedoeld in artikel 33 lid 3 en 34 lid 1 AVG. Verwerker zal zich onthouden van het zelfstandig verrichten van een melding van een inbreuk in verband met Persoonsgegevens bij de AP en/of de betrokkene.

Artikel 10.          Bijstand aan Verantwoordelijke

 1. Onder de AVG heeft de betrokkene een aantal rechten, waaronder het recht op inzage (art. 15 AVG), rectificatie (art. 16 AVG), gegevenswissing (art. 17 AVG), beperking (art. 18 AVG), overdraagbaarheid (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 en 22 AVG). Verantwoordelijke moet verzoeken om uitoefening van die rechten beantwoorden en Verwerker zal Verantwoordelijke daar voor zover redelijkerwijs mogelijk bij ondersteunen. Zo zal Verwerker een klacht of verzoek van een betrokkene zo snel mogelijk doorsturen naar Verantwoordelijke.
 2. Verwerker zal Verantwoordelijke, voor zover redelijkerwijs mogelijk, ondersteunen bij het nakomen van haar plicht onder de AVG om een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (art. 35 en 36 AVG) uit te voeren.
 3. Verwerker zal de Verantwoordelijke alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om aan te tonen dat Verwerker voldoet aan haar verplichtingen onder de AVG. Voorts zal Verwerker op verzoek van Verantwoordelijke audits, waaronder inspecties, door Verantwoordelijke of een door Verantwoordelijke gemachtigde partij mogelijk maken en eraan bijdragen.

Artikel 11.          Beëindiging & Varia

 1. Ten aanzien van beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst, gelden de specifieke bepalingen uit de Overeenkomst. Onverminderd de specifieke bepalingen uit de Overeenkomst, zal de Verwerker op eerste verzoek van de Verantwoordelijke alle Persoonsgegevens wissen of deze aan hem terugbezorgen, en bestaande kopieën verwijderen, tenzij Verwerker wettelijk verplicht is de Persoonsgegevens op te slaan.
 2. Verantwoordelijke zal Verwerker adequaat informeren over (wettelijke) bewaartermijnen die van toepassing zijn op de Verwerking van Persoonsgegevens voor Verwerker. Verwerker zal de Persoonsgegevens niet langer Verwerken dan overeenkomstig deze bewaartermijnen.
 3. De verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging te overleven, blijven ook na beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst van kracht.