Algemene voorwaarden

Category

Algemene voorwaarden

Updated

March 15, 2023

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AUDAX SECURITY & SERVICES B.V. 

 1. DEFINITIES

Begrippen in deze algemene voorwaarden die met een beginhoofdletter zijn aangeduid, hebben de volgende betekenis:

Audax: de besloten vennootschap Audax Security & Services B.V. 

Diensten: de dienst(en) die Audax uit hoofde van de Overeenkomst verricht, onder meer op het gebied van security, safety en hospitality.

Ingangsdatum: de in de Overeenkomst genoemde datum waarop de levering van Diensten aanvangt.

Levering: levering van Diensten door Audax.

Object(en): het pand of bedrijfsterrein, inrichting, complex of installatie, zoals opgenomen in de Overeenkomst, waarop de Diensten betrekking hebben.

Opdrachtgever: de partij waaraan Audax een aanbieding doet dan wel waarmee Audax de Overeenkomst sluit.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Audax en Opdrachtgever wat betreft de Diensten.

Partij(en): Audax en/of Opdrachtgever.

Sleutels: sleutels, keycards, afstandsbedieningen en dergelijke die Opdrachtgever aan Audax ter beschikking heeft gesteld en waarmee toegang tot een Object kan worden verkregen.

Vergoeding: de vergoeding die Audax aan Opdrachtgever in rekening brengt voor de geleverde Diensten zoals nader gespecificeerd in de Overeenkomst. 

Zaken: de zaken welke Audax aan Opdrachtgever levert

 1. TOEPASSELIJKHEID
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Audax en Overeenkomsten. 
 2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien Partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.
 1. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht zal worden genomen.
 2. Door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden, of enige andere algemene of specifieke voorwaarden van derden zijn niet van toepassing op de Overeenkomst.

 1. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
 1. Alle aanbiedingen en offertes van Audax zijn vrijblijvend en binden Audax niet, tenzij anders aangegeven.
 2. Duidelijke vergissingen, zoals calculatie-, schrijf- en zetfouten in aanbiedingen, offertes, presentaties, publicaties, folders, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van Audax, binden Audax niet. 
 3. De Overeenkomst komt tot stand op:

a. het moment van ondertekening van een overeenkomst althans schriftelijke bevestiging door zowel Opdrachtgever als Audax; dan wel 

b. het moment van de feitelijke aanvaarding van het aanbod van Opdrachtgever doordat Audax een aanvang maakt met de Levering.

 1. AANVANG EN DUUR
 1. Voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen, gaat de Overeenkomst in voor de bepaalde tijd van twaalf (12) maanden gerekend vanaf de Ingangsdatum en kan deze niet voortijdig worden opgezegd. 
 2. Indien een Overeenkomst voor bepaalde tijd niet drie (3) maanden voor afloop van de Overeenkomst is opgezegd, wordt de Overeenkomst geacht stilzwijgend te zijn verlengd met een periode van twaalf (12) maanden en vervolgens telkens weer met een periode van twaalf (12) maanden.
 3. Indien de Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd kan opzegging plaatsvinden met inachtneming van een opzegtermijn van zes (6) maanden.

 1. VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER
 1. Opdrachtgever verplicht zich om Audax in de gelegenheid te stellen de Overeenkomst uit te voeren onder de best mogelijke omstandigheden. Deze verplichting omvat, maar is niet beperkt tot, het verschaffen van (i) een veilige, gezonde werkomgeving voor de medewerkers van Audax conform wet- en regelgeving, (ii) tijdige voor een behoorlijke uitvoering relevante informatie, toegang en assistentie die Audax redelijkerwijs nodig heeft om de Levering zonder onderbreking te verrichten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot geschikte kantoorruimten en faciliteiten, (iii) onverwijlde kennisgeving van alles wat invloed kan hebben op de veiligheid, risico’s en/of verplichtingen van Audax uit hoofde van de Overeenkomst of kan leiden tot een stijging van de door Audax gemaakte kosten met betrekking tot de Levering. 
 2. Opdrachtgever staat Audax te allen tijde toe om ten behoeve van de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen, een en ander ter beoordeling van Audax.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Audax kosteloos kan beschikken over alle noodzakelijke informatie en bescheiden, bestekken, waaronder actuele tekeningen en/of beschrijvingen van de ruimten waarin de Levering zal plaatsvinden, toegangsbescheiden, vergunningen, ontheffingen, en dergelijke, evenals adequate energievoorzieningen en de noodzakelijke voorzieningen ten behoeve van de aansluiting van de te leveren Zaken of Diensten op de daarvoor noodzakelijke (telecommunicatie-) netten. Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid van het geleverde. 

 1. TERMIJNEN
 1. Alle door Audax met Opdrachtgever overeengekomen (lever-)termijnen, hebben nimmer het karakter van een fatale termijn, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Bij overschrijding van een termijn is Audax eerst in verzuim nadat Opdrachtgever Audax schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Audax een redelijke termijn heeft gegund om haar verplichting alsnog na te komen.

 1. LEVERING VAN DIENSTEN
 1. Audax is gehouden de Diensten naar beste weten en kunnen te verrichten overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap waarbij de van overheidswege gestelde regels in acht zullen worden genomen.
 2. Tot de door Audax te leveren Diensten behoort in ieder geval niet het breken van werkstakingen, het op enigerlei wijze betrokken raken bij politieke of daarmee gelijk te stellen geschillen, dan wel het betrokken raken bij geschillen tussen Opdrachtgever en derden.
 3. Advieswerkzaamheden vallen niet onder de Diensten, tenzij Partijen dat nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Noch Audax, noch haar medewerkers, zijn verplicht tot het aanwenden van geweld of het zich blootstellen daaraan.
 5. Alle door Audax voor de Diensten gebruikte apparatuur, software, materialen en/of documenten blijven te allen tijde eigendom van Audax.
 6. Opdrachtgever is buiten de werktijden van Audax verantwoordelijk voor de eigendommen van Audax, die zich in het Object bevinden. 
 7. Audax heeft het recht om de medewerkers die met de uitvoering van de Diensten worden belast, te allen tijde te vervangen. 
 8. De Opdrachtgever mag - onder opgaaf van redenen - om vervanging van een medewerker verzoeken, doch Audax hoeft dit verzoek niet te honoreren.
 9. Het is Audax toegestaan onderaannemers in te schakelen om (delen van de) Diensten uit te (laten) voeren. Audax is verantwoordelijk voor deze onderaannemers met inachtneming van hetgeen is bepaald in de Overeenkomst.
 10. De Levering van Diensten behelst een inspanningsverbintenis. Audax geeft geen garantie omtrent o.a. (i) de veiligheid van de door haar beveiligde Objecten, (ii) het uitblijven van bepaalde gebeurtenissen die de Diensten trachten te voorkomen of (iii) het voorkomen van verliezen en/of schade bij Opdrachtgever. 

 1. VERGOEDING
 1. De Opdrachtgever dient aan Audax de Vergoeding te betalen zonder enige korting, inhouding of verrekening.
 2. Audax heeft gedurende de looptijd van de Overeenkomst het recht de Vergoeding eenmaal per jaar aan te passen voor zover kosten van Audax in verband met de Levering stijgen vanwege (i) gestegen personeelskosten, voor wat betreft beveiligingsdienstverlening zoals deze voorvloeien uit de CAO Particuliere Beveiliging, (ii) veranderingen in wetgeving (zoals maar niet uitsluitend wettelijke sociale premies, belastingen, lasten en andere heffingen of voorschriften die betrekking hebben op de Levering) en (iii) gestegen autokosten. Audax zal Opdrachtgever dertig (30) dagen van te voren schriftelijk in kennis stellen van een dergelijke aanpassing.
 3. Alle in de Overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief btw.

 1. BETALING
 1. Opdrachtgever ontvangt maandelijks een factuur wat betreft de Vergoeding. 
 2. Facturen dienen zonder enige verrekening of korting binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te worden voldaan door overboeking op het in de factuur vermelde rekeningnummer.
 3. Indien Opdrachtgever verzuimt binnen voornoemde termijn aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, is zij van rechtswege in verzuim en is Audax gerechtigd de wettelijke handelsrente in rekening te brengen die ingaat op de vervaldatum van betreffende factuur, onverminderd de overige aan Audax toekomende rechten. 
 4. Alle redelijke kosten die Audax maakt voor het innen van de Vergoeding (inclusief kosten voor een gerechtelijke procedure en buitengerechtelijke (incasso)kosten) zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 5. Door Opdrachtgever verrichte betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van verschuldigde kosten, vervolgens ter voldoening van rente, daarna ter voldoening van de oudste, op dat moment opeisbare factuur.
 6. In geval van te late betaling mag Audax de Levering opschorten.
 7. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd om voor of namens Audax betalingen te doen aan diens zelfstandige hulppersonen of onderaannemers.
 8. In geval van het redelijke vermoeden dat Opdrachtgever niet zal betalen vanwege liquiditeitsproblemen, kan Audax de voortzetting van de Levering afhankelijk maken van betaling voorafgaand aan de Levering, dan wel het verstrekken van een bankgarantie of andere vorm van zekerheid.

 1. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING EN VERVALTERMIJN
 1. De aansprakelijkheid van Audax is beperkt tot schade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van schuld van Audax, met dien verstande dat Audax slechts aansprakelijk is voor zover Audax verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had dienen te zijn. 
 2. Audax is niet aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder begrepen winstderving, verlies van kansen of besparingen, verlies van bestanden of gegevens, bedrijfs- en/of stagnatieschade), door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich hiertegen desgewenst te verzekeren.
 3. Audax is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheid van de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens. Audax is evenmin aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens, vertragingen of fouten in de transmissie van gegevens, communicatiestoornissen, problemen bij het bereiken van door Opdrachtgever opgegeven personen, (de gevolgen van) computer- of telefoonstoringen, programmeringsfouten, storingen of verbrekingen van een vaste lijnverbinding, waar dan ook veroorzaakt.
 4. Audax is nimmer aansprakelijk voor schadeveroorzakende gebeurtenissen ten gevolge van terroristische aanslagen en/of oorlogssituaties.
 5. Mocht niettegenstaande de in lid 1 tot en met 4 van dit artikel vervatte aansprakelijkheidsuitsluiting toch enige aansprakelijkheid op Audax rusten, dan zal deze in ieder geval zijn beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door haar verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd vermeerderd met het eigen risico, dan wel – indien geen aanspraak bestaat op dekking onder een verzekeringspolis  – tot de Vergoeding die ziet op de schadeveroorzakende gebeurtenis waarvoor Audax aansprakelijk is.
 6. In geval van een duurovereenkomst zal de aansprakelijkheid van Audax in ieder geval beperkt zijn tot € 20.000,= per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen en tot maximaal € 100.000,= per jaar. 
 7. De voormelde beperking van de aansprakelijkheid van Audax geldt niet wanneer sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Audax zelf of haar leidinggevenden. 
 8. Indien Audax ter zake van enige schade, ten aanzien waarvan een verplichting op grond van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden op Opdrachtgever rust, door derden mocht worden aangesproken zal Opdrachtgever Audax te dezer zake volledig vrijwaren.
 9. Aansprakelijkheid van Audax ontstaat slechts indien Opdrachtgever Audax onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming (tenzij er sprake is van een blijvende onmogelijkheid om na te komen), en Audax ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Audax in staat is adequaat te reageren.
 10. De beperkingen van aansprakelijkheid van Audax gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen en medewerkers waarvan Audax zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.  
 11. Het vorderingsrecht vanwege een tekortkoming van Audax vervalt na verloop van een maand nadat Opdrachtgever Audax in gebreke heeft gesteld. Bovendien is de rechtsvordering tegen Audax niet ontvankelijk indien deze niet binnen 12 (twaalf) maanden na de ingebrekestelling wordt ingesteld.

 1. WIJZIGINGEN (MEER EN MINDER WERK)
 1. Elke Partij kan redelijke aanpassingen en/of uitbreidingen van de Levering verlangen door de andere Partij daarvan schriftelijk in kennis te stellen. Eventuele wijzigingen in de Levering, in de Vergoeding en/of in de Overeenkomst zijn voor Partijen slechts bindend voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen door een bevoegd vertegenwoordiger van betrokken Partijen. 
 2. Opdrachtgever heeft slechts de bevoegdheid om Audax instructies te geven, indien dit past binnen de Overeenkomst. Een instructie buiten de reikwijdte van de Overeenkomst geldt als een opdracht tot wijziging.

 1. BEËINDIGING
 1. Audax kan deze Overeenkomst beëindigen door schriftelijke opzegging met inachtneming van een termijn van veertien (14) dagen als sprake is van een gegronde reden. Als gegronde redenen gelden voor Audax onder meer: (i) annulering of aanzienlijke wijziging van de verzekeringsdekking van Audax met betrekking tot deze Overeenkomst, (ii) een wijziging in de van toepassing zijnde wetgeving of voorschriften, die van grote invloed is op of een grote verandering veroorzaakt van de verplichtingen van Audax uit de Overeenkomst. 
 2. Elke Partij is gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat deze hierdoor schadeplichtig wordt jegens de andere Partij indien:
 • de andere Partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
 • de andere Partij surseance van betaling aanvraagt of haar (voorlopig) surseance wordt verleend;
 • de andere Partij in liquidatie treedt of een besluit neemt tot liquidatie;
 • de andere Partij haar huidige onderneming staakt;
 • op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere Partij beslag wordt gelegd en dit niet binnen 4 weken is opgeheven.

 1. OVERMACHT
 1. Als overmacht – voor zover dit de uitvoering van deze Overeenkomst vertraagt of belemmert – wordt beschouwd: een situatie, die zich aan de invloed van een der Partijen onttrekt zoals brand, oorlog, opstand en burgerlijke oproer, een terroristische daad, epidemie of pandemie, stakingen of andere arbeidsgeschillen, ongewone verkeersdrukte, uitzonderlijke weersomstandigheden en defecten of vertragingen in leveringen van derden die veroorzaakt worden door omstandigheden zoals vermeld in dit artikel.
 2. De Partij die zich op een situatie van overmacht wil beroepen, dient de andere Partij per direct daarvan schriftelijk in kennis te stellen.
 3. Ongeacht elke andere bepaling in deze Overeenkomst heeft een Partij het recht om de Overeenkomst door schriftelijke opzegging aan de andere Partij per direct te beëindigen, indien de overmachtssituatie langer dan dertig (30) dagen duurt.

 1. GEHEIMHOUDING
 1. Elke Partij dient geheimhouding te betrachten en mag geen vertrouwelijke informatie van de andere Partij bekend maken, waarvan zij in verband met deze Overeenkomst kennis heeft gekregen, tenzij dit in verband met de Levering en ter nakoming van eventuele andere verplichtingen uit deze Overeenkomst vereist is, dan wel bekendmaking verplicht is op grond van een bevel of eis van een overheidsinstantie. 
 2. Informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd, indien deze op het moment van mededeling door de mededelende Partij als vertrouwelijk wordt aangeduid of indien deze, gezien de wijze waarop deze werd medegedeeld, door de ontvangende Partij redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd dient te worden.
 3. Elke Partij neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen teneinde de geheimhoudingsverplichtingen na te komen. 

 1. GEGEVENSBESCHERMING
 1. Partijen erkennen dat Audax in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens kan verwerken in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van personen die werkzaam zijn bij Opdrachtgever en derden. Afhankelijk van de aard van de dienstverlening kan Audax daarbij onder de AVG aangemerkt worden als verantwoordelijke of als verwerker.
 2. In het geval Audax zelf het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt, geldt dat zij zich bij de verwerking van persoonsgegevens zal houden aan de verplichtingen die de AVG oplegt aan de verwerkingsverantwoordelijken.
 3. In het geval Audax persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever verwerkt en niet zelf het doel en de middelen van de verwerking bepaalt (zoals bij manbewaking en cameradienstverlening), geldt dat Opdrachtgever er als verwerkingsverantwoordelijke voor instaat dat sprake is van een rechtmatige grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens, en zal Audax zich bij de verwerking van persoonsgegevens houden aan de verplichtingen die de AVG oplegt aan verwerkers, de persoonsgegevens uitsluitend verwerken op basis van de instructies van Opdrachtgever en zich bij de verwerking van persoonsgegevens houden aan de verplichtingen uit deze bepaling, die op grond van de AVG bij de inschakeling van een verwerker in een overeenkomst moeten worden vastgelegd.
 4. Audax zal technische, fysieke en organisatorische maatregelen implementeren om de persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang en tegen alle andere vormen van onrechtmatige verwerking. 
 5. Audax verleent medewerking aan Opdrachtgever voor het naleven van zijn verplichtingen op grond van de AVG. In het bijzonder zal Audax Opdrachtgever redelijkerwijs ondersteunen in het nakomen van zijn verplichtingen (i) om verzoeken te beantwoorden van personen die hun rechten uitoefenen onder de AVG, (ii) met betrekking tot de beveiliging van de verwerking van de persoonsgegevens, (iii) de melding van datalekken aan de bevoegde autoriteiten en de betrokkenen, (iv) een mogelijk vereiste gegevensbeschermingseffectbeoordeling en (v) voorafgaande raadpleging van de bevoegde toezichthouder.
 6. Audax zal Opdrachtgever onverwijld op de hoogte stellen van inbreuken op de beveiliging die persoonsgegevens van Opdrachtgever betreffen, inclusief alle informatie betreffende de feiten en omstandigheden van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, en de informatie die Opdrachtgever nodig heeft om inzicht te krijgen in de (mogelijke) gevolgen van een dergelijke inbreuk en deze zoveel mogelijk te beperken.
 7. Opdrachtgever mag maximaal 1 maal per jaar een audit (doen) uitvoeren bij Audax om de naleving van de in deze bepaling neergelegde verplichtingen te toetsen. Op verzoek van Opdrachtgever stelt Audax alle informatie ter beschikking die hiertoe nodig is. De kosten van dergelijke verzoeken of audits zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 8. Op verzoek van Opdrachtgever zal Audax de persoonsgegevens verwijderen of vernietigen, tenzij op Audax een wettelijke verplichting rust om de persoonsgegevens te blijven verwerken.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM
 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Audax in het kader van de Overeenkomst ontwikkelde en geleverde Zaken en/of Diensten, blijven berusten bij Audax of bij de derde van wie Audax het gebruiksrecht heeft verkregen. Opdrachtgever heeft uitsluitend het niet overdraagbaar gebruiksrecht ervan voor de duur van de Overeenkomst.
 2. Audax mag de informatie, die zij in het kader van de geleverde Diensten of Zaken verkrijgt (zoals data en signalen), verwerken ten behoeve van het verbeteren van haar huidige en nieuwe dienstverlening en het maken van analyses.
 3. Het is Audax toegestaan om op locaties waar zij Diensten levert of op de geleverde Zaken, aanduidingen van haar naam en bedrijf of reclame aan te brengen.

 1. OVERNAME PERSONEEL

Opdrachtgever verplicht zich om indien hij gedurende de duur van de Overeenkomst en gedurende een periode van twaalf (12) maanden na beëindiging hiervan direct of indirect een persoon in dienst neemt, die in dienst is of voorheen in dienst was van Audax en die betrokken is of was bij de Levering, aan Audax een bedrag te betalen van € 15.000,= voor iedere medewerker, die door Opdrachtgever zodanig in dienst wordt genomen; dit ter vergoeding van de kosten die door Audax zijn gemaakt voor de werving en opleiding van deze medewerker. Dit is een legitieme inschatting van de gemaakte kosten en geen boete.

 1. DIVERSEN
 1. Alle mededelingen in verband met de Overeenkomst dienen schriftelijk te gebeuren en gericht aan de andere Partij op haar (e-mail)adres zoals vermeld in de Overeenkomst of op andere manier schriftelijk is opgegeven. 
 2. Geen van de Partijen mag de Overeenkomst overdragen zonder schriftelijke toestemming van de andere Partij 
 3. Elke entiteit binnen de Audax groep is gerechtigd de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen en de rechten uit de Overeenkomst op te eisen, gelijk de Audax entiteit die in de Overeenkomst wordt genoemd.
 4. Artikelen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht blijven, blijven ook na beëindiging van de Overeenkomst op beide Partijen van toepassing.
 5. Audax behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Audax Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen.
 6. Opdrachtgever garandeert dat hij zich niet direct of indirect bezighoudt met activiteiten die verboden zijn door wet- of regelgeving. Opdrachtgever vrijwaart Audax voor eventuele schade (inclusief strafrechtelijke maatregelen en boetes) die Audax dientengevolge zou leiden.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Op deze overeenkomst en op de uitleg hiervan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Partijen onderwerpen zich bij deze aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbank te Rotterdam.